Tiêu Bản Một Số Dòng Lúa Cỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Đề nghị ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh và thông tin của trang web này – Cám ơn)

 

DÒNG LÚA CỎ LCCT 9
DÒNG LÚA CỎ LCHG 36
DÒNG LÚA CỎ LCKG 2
DÒNG LÚA CỎ LCCT 14
DÒNG LÚA CỎ LCHG 40
DÒNG LÚA CỎ LCKG 4
DÒNG LÚA CỎ LCCT 17
DÒNG LÚA CỎ LCHG 44
DÒNG LÚA CỎ LCKG 5
DÒNG LÚA CỎ LCCT 20
DÒNG LÚA CỎ LCHG 47
DÒNG LÚA CỎ LCKG 6
DÒNG LÚA CỎ LCCT 66
DÒNG LÚA CỎ LCHG 49
DÒNG LÚA CỎ LCKG 7
DÒNG LÚA CỎ LCCT 71
DÒNG LÚA CỎ LCHG 51
DÒNG LÚA CỎ LCKG 8
DÒNG LÚA CỎ LCCT 72
DÒNG LÚA CỎ LCHG 53
DÒNG LÚA CỎ LCCT 76
DÒNG LÚA CỎ LCHG 56
DÒNG LÚA CỎ LCCT 84
DÒNG LÚA CỎ LCHG 57
DÒNG LÚA CỎ LCCT 12