Hình thái lúa cỏ:

Lúa cỏ rất đa dạng về hình thái như: chiều cao cây, màu sắc lá, chiều dài và chiều rộng lá, hình dạng lá cờ, cấu trúc thân và bông lúa, kích thước hạt và thời gian sinh trưởng. Lúa cỏ có thể là một dịch hại nghiêm trọng vì nó cạnh tranh mạnh với lúa trồng; có tính miên trạng cao và rất dễ rụng hạt. Trong giai đoạn sinh trưởng cây lúa, hơi khó để phân biệt giữa cây lúa cỏ  và lúa trồng. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ có thể thấy lúa cỏ cao hơn lúa trồng; lá dài, hẹp và màu sắc lá nhạt hơn so với lúa trồng. Vào giai đoạn trổ bông, vào chắc và chín có thể phân biệt lúa cỏ với lúa trồng dễ dàng hơn về chiều cao cây, dạng bông, lá cờ, dạng hạt khác và dễ rụng hạt.