Giới thiệu về lúa cỏ (Weedy rice in brief)

Lúa cỏ là gì?

Lúa cỏ là loại cây hàng niên, không mong muốn và có cùng họ hàng với lúa trồng, với tên khoa học là Oryza sativa f. spontanea. Tương tự như lúa trồng, lúa cỏ rất đa dạng về hình thái và xuất hiện ở tất cả các vùng trồng lúa chính trên thế giới, như châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu.

Hình. Lúa cỏ lẫn tạp trong ruộng lúa trồng (bông lúa có râu màu đen và xanh lẫn lộn, nguồn: Trung tâm UDCNSH).  

Bảng (Table). Tên khoa học và phân loại lúa cỏ (Scientific name and Classificaiton)

Tên khoa học (Scientific name): Oryza sativa f. spontanea
Tên tiếng Việt (Vietnamese name) Lúa Cỏ
Tên tiếng Anh (English name) Weedy Rice / Red Rice
Giới (Kingdom) Plantae
Ngành (Phylum)
Lớp (Clade) Tracheophytes

Angiosperms

Monocots

Commelinids

Bộ (Order) Poales
Họ (Families) Poaceae
Chi (Genus) Oryza
Loài (Species) Oryza sativa 
Loài phụ (Sub-Species) Oryza sativa f. spontanea

Ở Việt Nam, lúa cỏ được ghi nhận vào năm 1993 từ những nghiên cứu của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long tại Long An và Bình Thuận là những nơi áp dụng biện pháp sạ khô. Cho đến nay, theo thông tin không chính thức, lúa cỏ đã xuất hiện trên khắp các tỉnh thành trồng lúa trên cả nước, trên các hình thức canh tác lúa khác nhau như sạ ướt, sạ khô và cấy.