Trang hình ảnh một số dòng lúa cỏ phổ biến được thu thập từ một số điểm khảo sát ở đồng bằng sông Cửu Long

 

Hình 1. Dạng hình và chiều cao cây của giống lúa  trồng phổ biến OM5451 và của một số dòng lúa cỏ chọn lọc được thu thập ở Cần Thơ (LCCT), Hậu Giang (LCHG) và Kiên Giang (LCKG) (Nguồn: Trung tâm UDCNSH, Viện Lúa ĐBSCL).

Hình 2. Hình dạng và chiều dài lá cờ của giống lúa  trồng phổ biến OM5451, OM380 và của một số dòng lúa cỏ chọn lọc được thu thập ở Cần Thơ (LCCT), Hậu Giang (LCHG) và Kiên Giang (LCKG) (Nguồn: Trung tâm UDCNSH, Viện Lúa ĐBSCL).

Hình 3. Dạng hình và chiều chiều dài bông của giống lúa trồng OM5451 và của một số dòng lúa cỏ chọn lọc được thu thập ở Cần Thơ (LCCT), Hậu Giang (LCHG) và Kiên Giang (LCKG) (Nguồn: Trung tâm UDCNSH, Viện Lúa ĐBSCL)