TRANG WEB LIÊN QUAN

 

Viện Nghiên cứu – Trường Đại học

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Hiệp hội khoa học Cỏ dại Quốc tế

 • Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM) (Latin American Weed Association) – Web page
 • Association Française de Protection des Plantes (The French Association for Plant Protection) – Web page
 • Canadian Weed Science Society (formerly Expert Committee on Weeds) – Web page
 • Council of Australasian Weed Societies (CAWS) – Web page
 • European Weed Research Society – Web page
 • Inthttp://www.wmssa.org.au/ernational Weed Science Society – Web page
 • Indian Society of Weed Science – Web page
 • Weed Management Society of South Australia – Web page
 • Weed Science Society of America – Web page
 • Weed Science Society of Thailand – Web page
 • Herbicide Resistance Action Committee- Web page

Công cụ tìm kiếm hoạt chất diệt cỏ:

 • https://hracglobal.com/tools
 • https://www.crop.bayer.com.au/tools
 • https://iwilltakeaction.com/weeds/site-of-a

Công ty Thuốc Bảo Vệ Thực Vật